Стандартни условия за консултиране

 1. Клиентът заплаща услугите на почасова база освен ако не е договорено друго в предварително и в писмен вид. Времето се заплаща на база половин час според посочените тарифи за Консултанта.
 2. Почасовите нива се определят от Нивото според извършваната работа.Разходите за Клиента са на база индивидуалната работа на всеки Консултант включен в съответния Клиентския проект.
 3. Джобни (т.е. пътуване, храна, хотел и т.н.) и допълнително настъпили разходи (т.е. факс, телефон, фотокопиране, принтиране) се фактурират отделно без надценки или добавки към направените разходи. Алтернативно, Клиентът може да организира и заплати директно на трети лица - доставчици или да възстанови веднага разходите на Консултанта при предоставяне на фактури, касови бонове и други доказателства за такива разходи.
 4. Минималните приети БЛ Консултинг ЕООД блокове от време приети за услуги извън офисите за определени консултантски възлагания са посочени по-долу. В случай на продължителност по-кратк от минималните или пътувания, БЛ Консултинг ЕООД ще фактурира 50% от консултантското ‘от врата до врата' време за пътуване според стандартната тарифа за нивото възлагането консултантските услуги. Клиентът ще бъде квалифициран да не заплаща това време ако съблюдава ангажиращите блокове от време както следва:
  • При максимум един и половина (1.5) часа за пътуване минималното изискване за ангажиране е един пълен консултантски ден (8 часа)  
  • За пътуване в рамките на три и половина (3.5) часа, се изисква минимално ангажиране от 3 дни.
  • За по-отдалечени места и повече от три и половина часа пътуване се изисква ангажиране от 5 дни (40 часа)
  • Пътните разходи ще бъдат фактурурани според стандартните условия за консултации.​
  • Когато консултанта е ангажиран или не съумее да изпълни изисканите блокове дни за консултации, минималните изискуеми блокове време за консултиране могат да бъдат премахнати или намалени по осмотрение единствено на БЛ Консултинг ЕООД.
  • Разходите за превоз с автомобил ще бъдат изчислени съобразно тарифата за пътуване извън границите на града, в който се намира офиса и ще бъдат преизчислени според Стандартните условия за консултации.
 5. Консултантските услуги се фактурират на седмична или месечна база и плащанията по всички фактури са дължими в срок от 14 (четиринадесет) дни. Клиент пожелал детайлна справка по фактурираните разходи, трябва да го изиска предварително в началото на проекта и това да не афектира срока за заплащанията. Консултантските почасови тарифи означени като Стандартни консултантски тарифи не включват ДДС (Данък Добавена Стойност), данъци и такси и Държавни Надбавки и тарифи. БЛ Консултинг ЕООД си запазва правото да таксува лихва за просрочени плащания еквивалентни на 2 (два) пъти (ОЛП) основния лихвен процент.
 6. I В случай, че Клиентът директно ангажира, назначи или привлече консултант ангажиран от БЛ Консултинг ЕООД или служител на БЛ Консултинг ЕООД, Клиентът се задължава да заплати на БЛ Консултинг ЕООД ‘приемствена такса' от 150000EUR или еквивалента в местна валута, в 30 (тридесет) дневен срок от деня на ангажиране, назначаване или привлечане.
 7. Клиентът през цялото време е отговорен за правилното функциониране, администриране, сигурност на системите си, включващо ‘архивиране' на данните и софтуера преди каквато и да е работа извършена от консултанти на БЛ Консултинг ЕООД. БЛ Консултинг ЕООД си запазва правото да фактурира времето за ‘архивиране' на системата на Клиента. БЛ Консултинг ЕООД не гарантира целоста на създадените архиви. Допълнително, БЛ Консултинг ЕООД не приема отговорност за каквито и да са директни, следствени или пропуснати ползи и нанесени щети които могат да станат в резултат от изпълнение на консултантските услуги.
 8. Заявени консултантски услуги, които са отказани пет и по-малко работни дни преди изискването за доставка, БЛ Консултинг ЕООД си запазва правото на обещетение в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на изисканите услуги но не повече от 2000EUR(две хиляди евро). За тези услуги, които са отказани по-малко от 48 (четирдесет и осем) часа преди доставката, БЛ Консултинг ЕООД си запазва правото на обещетение в размер на 50% (петдесет процента) от изисканитеуслуги но не повече от 2500EUR (две хиляди и петстотин евро).
 9. БЛ Консултинг ЕООД си запазва правото да фактурира Клиента за непродуктивно време, ако:
  • Клиентът не е изпълнил документни изисквания или изискани предварително подготовки,
  • Клиентът неможе да осигури разумен достъп до системите, изискан от консултанта за изпълняване на консултациите (напр. пароли),
  • човекът или отговорните служители не са налични за да одобрят решение или действие, което може да има значително влияние върху системата.
  • неточност в който и да е материал,
  • необходимият персонал не е налице според планирането
 10. В случай, че Консултантът е изрично изискан от Клиента да извършва работа, в което и да е време извън промеждутъка на часовете от 9:00 сутрин до 6:00 следобяд от Понеделник до Петък (без официалните празници) почасовата му тарифа за този период ще бъде увеличена както следва:
  • с 50%(петдесет процента) за всяко време ангажиран в който и да е ден между Понеделник и Петък, но без официални празнични дни
  • със 100% (сто процента) за всяковреме ангажиран в Съботни и Неделни дни или официални празнични дни.​